Etapas na avaliación de riscos psicosociais

 • Preparación: CREACIÓN do GRUPO de TRABALLO

Antes de comezar o proceso propio de avaliación de riscos psicosociales, é recomendable formar un grupo no que estean presentes representantes da empresa e dos traballadores, así como persoal técnico da estrutura preventiva.

O seu propósito irá orientado a identificar e definir os obxectivos precisos da avaliación de riscos psicosociales, compartir información técnica sobre que é e que non é dita avaliación e sobre as diversas metodoloxías aplicables dispoñibles, deseñar un procedemento de información permanente que garanta a máxima participación do persoal e establecer as dinámicas de acción ao longo do desenvolvemento do proceso, no que ten que estar presente e colaborar este grupo.

 • Elección do método: PROCURA de CONSENSO
  • Debe elixirse de forma consensuada cos traballadores ou cos seus representantes, trala preceptiva consulta aos mesmos.
  • Ten que ofrecer confianza e debe garantir fiabilidade e validez.
  • O método que se aplique debe ser específico para medir os riscos psicosociales, é dicir, que permita estimar a súa magnitude.

Os factores psicosociales pódense avaliar a través de metodoloxías xerais, que avalían todo tipo de riscos, ou mediante métodos que exclusivamente analizan riscos psicosociales. Aínda que existen outras metodoloxías, facilítase o enlace a dous métodos fiables e válidos de uso libre: F-PSICO 3.1 e CoPsoQ ISTAS 21, versión 2

 • Aplicación do método: RESPETAR o PROCEDEMENTO
  • Garantir o anonimato e confidencialidade.
  • Analizar todos os postos de traballo e todos os centros da empresa, aínda que se pode realizar de forma escalonada. Só excepcionalmente pode recorrerse a técnicas de mostreo.
  • Asegurar a participación dos traballadores mediante a toma directa de datos.
  • Obter a suficiente información que permita avaliar o risco e identificar as causas, así como decidir sobre a necesidade de adoptar medidas preventivas e, neste caso, que tipo. Poderase recorrer a técnicas cualitativas para obter a información suficiente e precisa.
  • Respetar os requisitos de aplicación do método elixido. Non mesturar items de varios métodos nin modificar a estrutura do método empregado.
  • Dispoñer de condicións idóneas: espazo agradable, tempo suficiente, tranquilidade.
  • Aplicarase e analizarase por persoal técnico cualificado.

Os seguintes pasos, xa non pertencen á avaliación, propiamente dita, pero inclúense no proceso continuo de mellora:

 • Aplicación de medidas. Planificación: PRIORIZAR

A avaliación de riscos aporta información sobre o conxunto de riscos identificados que non puideron ser eliminados previamente Cada risco identificado debe cualificarse respecto de a inmediatez con que debe ser afrontalo e ir acompañado das correspondentes medidas preventivas, que poden clasificarse en:

 • Primarias, preventivas ou organizativas: dirixidas á eliminación ou minimización da orixe do problema.
 • Secundarias ou de intervención: dirixidas ao afrontamiento dos riscos non eliminados, como mellora das condicións de traballo ou formación.
 • Terciarias, de protección ou rehabilitación: dirixidas a recuperar a saúde tras sufrir danos.

Estas medidas hanse de PLANIFICAR E PRIORIZAR, de acordo a criterios:

 • Cuantitativos: nº expostos, tempo e magnitude exposición
 • Cualitativos: oportunidade, custo, aceptación por parte do persoal, si existen varios riscos unidos

E nas propostas de intervención débense especificar:

 • as actuacións concretas por risco identificado
 • o cronograma previsto
 • os recursos que se van a destinar, tanto humanos como materiais
 • as responsabilidades do persoal na súa aplicación e control

Seguemento: AVALIACIÓN CONTINUA

 • Valoración de resultados
 • Evolución indicadores de avaliación
 • Control de medidas aplicadas
 • Volver a avaliar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *