INFORMACIÓN

O fomento da cultura da prevención, forma parte dos fins da CEC, que dende fai anos, ven desenvolvendo distintas liñas de traballo en relación coa PRL, tratando de facilitar información ao tecido produtivo para a difusión e impulso da cultura preventiva.

SENSIBILIZACIÓN

A sensibilización en PRL pasa por despertar a conciencia e o compromiso ante a abordaxe da prevención de riscos laborais. Céntrase no eido laboral, pero é necesaria na contorna social da empresa, integrándose a nivel personal en cada persoa, pero tendo o centro de traballo como foco de transmisión da cultura preventiva.

CUMPRIMENTO LEGAL

A normativa PRL obriga a todas as empresas a cumplir con exixencias legais en materia de xestión de riscos laborais, o que acontece é que esta normativa é moi ampla e difusa. Aquí mostramos a lexislación aplicable que pertence fundamentalmente a tres grandes bloques: Seguridade Social, Prevención de Riscos Laborais e Seguridade Industrial.

BLOQUE TEMÁTICO

Os contidos recollidos para a promoción da seguridade e saúde laboral son os seguintes:

SOMOS UNHA ENTIDADE CUNHA GRAN EXPERIENCIA NESTA TEMÁTICA

OPINIÓNS SOBRE NÓS

Me ayudaron mucho en un proyecto que estuve a crecer laboralmente. Personal muy amable y comprensible hacia las diversas situaciones de los alumnos.
Buenas instalaciones para jornadas, cursos y seminarios. Equipadas, modernas y con aparcamiento en los alrededores.
Amplias instalaciones climatizadas. Calidad de las sesiones teóricas y prácticas. Buen material de apoyo tanto documental como medios técnicos: proyectores, ordenadores, mobiliario etc
Asistí a varios cursos y jornadas en la CEC. Siempre hubo buena organización con excelentes ponentes y docentes.
Dudé en participar en un proyecto de búsqueda de empleo de la CEC. Estoy muy agradecida por los conocimientos y entrevistas de trabajo. Actualmente estoy trabajando.
15000

Empresas na CEC

55

Asociacións empresariais

30

Iniciativas emprendidas en PRL

30

Usuarios das actuacións de sensibilización

ACTUALIDADE

Vídeo de actividades Fomento da PRL

Vídeo dentro da acción de sensibilización correspondente ao Gabinete técnico de seguridade e saúde laboral financiado pola Xunta de Galicia […]

Manexo de retrocargadora mixta

O Issga organiza 3 cursos de Seguridade en maquinas: Medidas preventivas para operadores de retrocargadora mixta de 30 h gratis As […]

Sector hoteleiro

Sector hoteleiro: Guías PRL

Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, ponse de manifesto a necesidade de impulsar e consolidar a […]

Hábitos saudables

Hábitos saudables

Hábitos saudables As condicións nas que desempeña o traballo poden repercutir na saúde da persoa traballadora. O estrés laboral, o […]

Gamificación e prevención de riscos laborais

Gamificación e PRL

A ludificación ou a gamificación son iniciativas que pretenden a motivación a través da diversión en ambientes non propios para […]

A Xestión documental das emerxencias nos centros educativos

A xestión das emerxencias

A Xestión documental das emerxencias nos centros educativos   A Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais (LPRL) ten por […]

A maternidade na PRL

A maternidade na PRL

A maternidade na PRL A maternidade está contemplada na LPRL no artigo 25, indica o deber de prestar especial protección […]

O Radon como risco laboral

O Radon como risco laboral

O Radon como risco laboral Os riscos que as radiacións ionizantes supoñen para a saúde está a preocupar ás persoas […]

Riscos ergonómicos

Riscos ergonómicos

Máis dunha terceira parte dos accidentes de traballo na xornada laboral débense a sobreesforzos, e máis dun 70 % das EEPP […]

Prevención nos traballos en altura

Prevención nos traballos en altura

Os traballos en altura con frecuencia expoñen ás persoas traballadoras a riscos de caída, adoitan materializarse con lesións de carácter […]

TME

Que son os TME? Mais dun 30 % dos accidentes laborais notificados cada ano se deben aos sobresforzos, esto quere […]

Plans de emerxencia e evacuación

A identificación e a análise das posibles situacións de emerxencia que se poidan producir no lugar de traballo é unha […]

Medidas preventivas en +55

O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. A mellora na calidade de […]

Xestión de conflitos

Unha obrigación empresarial é prever os conflitos derivados das diferencias de obxectivos e intereses en materia de condicións de traballo, […]

Manexo seguro de PEMP

As PEMP son máquinas seguras desde o intre que a persoa que as manexa dispón da suficiente formación teórico / práctica e […]

QUERES MELLORAR A SEGURIDADE E A SAÚDE DA TÚA EMPRESA?

CO FINANCIAMENTO DE