INSHT

 
O Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo é o órgano científico técnico especializado da Administración Xeral do Estado que ten como misión a análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así como a promoción e apoio á mellora das mesmas.

INSHT

ISSGA

 
Correspóndelle ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral creado pola Lei 14/2007, do 30 de outubro, a xestión e a coordinación das políticas que nas materias de seguridade, higiene e saúde laboral establezan os poderes públicos da comunidade autónoma para mellóraa das condicións de traballo, con obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo, sen prexuízo das competencias da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social neste ámbito e das competencias atribuídas a outros departamentos da Xunta de Galicia.

ITSS

 
Inspección de Trabajo y Seguridade Social servizo público ao que Corresponde exercer a vixilancia do cumprimento das normas de orde social e esixir as responsabilidades pertinentes, así como o asesoramento e, no seu caso, arbitraxe, mediación e conciliación en devanditas materias, que efectuará de conformidade cos principios do Estado Social e Democrático de Dereito que consagra a Constitución Española e cos Convenios números 81 e 129 da Organización Internacional do Traballo.