1. Datos de sinistralidade

Políticas de prevención   As políticas de prevención perseguen a mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo para […]

2. Modelos de xestión preventiva

Modelos de xestión preventiva   Pártese da premisa que todo accidente de traballo, como calquera incidente con potenciais danos, é […]

3. Entidades vencelladas coa PRL

INSHT   O Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo é o órgano científico técnico especializado da Administración […]

4. As ferramentas

Nesta sección recopílanse ferramentas de uso gratuito que redundan na mellora da seguridade e saúde das nosas empresas. Preténdese facilitar […]