Modelos de xestión preventiva

 
Pártese da premisa que todo accidente de traballo, como calquera incidente con potenciais danos, é un fallo de xestión e polo tanto evitable sempre que se leven a cabo as accións oportunas. A dirección ten que asumir o compromiso que ten en materia de saúde laboral, e para iso priorizará actuacións e transmitirá ao conxunto da organización a importancia de prever os danos non só para cumplir a lexislación senon polas repercusións que para a empresa supoñen unas boas condicións de traballo.11193

Modelos de xestión preventiva
Modelos de xestión preventiva

Elementos chave

 

  • Compromiso da dirección
  • A organización preventiva
  • Plan de prevención de riscos laborais
  • A avaliación e planificación preventiva
  • As actuacións preventivas básicas

Modelos de xestión preventiva

 
Para dar cumprimento a todas as obrigas preventivas, a empresa pode optar por organizar o seu sistema preventivo por alguna das seguintes opción:

  • Asunción polo propio empresario
  • Designación dun traballador
  • Contratación dunha entidade acreditada como servizo de prevención alleo
  • Creación dun servizo de prevención propio
  • Constituir un servizo de prevención mancomunado