Vídeo de actividades Fomento da PRL

Vídeo dentro da acción de sensibilización correspondente ao Gabinete técnico de seguridade e saúde laboral financiado pola Xunta de Galicia […]

Sector hoteleiro: Guías PRL

Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, ponse de manifesto a necesidade de impulsar e consolidar a […]

Hábitos saudables

Hábitos saudables As condicións nas que desempeña o traballo poden repercutir na saúde da persoa traballadora. O estrés laboral, o […]

A maternidade na PRL

A maternidade na PRL A maternidade está contemplada na LPRL no artigo 25, indica o deber de prestar especial protección […]

O Radon como risco laboral

O Radon como risco laboral Os riscos que as radiacións ionizantes supoñen para a saúde está a preocupar ás persoas […]

Riscos ergonómicos

Máis dunha terceira parte dos accidentes de traballo na xornada laboral débense a sobreesforzos, e máis dun 70 % das EEPP […]

Prevención nos traballos en altura

Os traballos en altura con frecuencia expoñen ás persoas traballadoras a riscos de caída, adoitan materializarse con lesións de carácter […]

TME

Que son os TME? Mais dun 30 % dos accidentes laborais notificados cada ano se deben aos sobresforzos, esto quere […]

Plans de emerxencia e evacuación

A identificación e a análise das posibles situacións de emerxencia que se poidan producir no lugar de traballo é unha […]

Medidas preventivas en +55

O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. A mellora na calidade de […]

Xestión de conflitos

Unha obrigación empresarial é prever os conflitos derivados das diferencias de obxectivos e intereses en materia de condicións de traballo, […]